Makino a51nx-5XU Horizontal Machining Center for 5-Axis Part Production

Makino a51nx‑5XU Horizontal Machining Center for 5‑Axis Part Production